Algemene Ledenvergadering Nessefarm 1 juni 13:00 uur

Aanvang 13.00 uur in het verenigingsgebouw de Nessefarm

Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, verzoeken wij u gebruik te maken van de machtiging, zodat uw stem alsnog kan worden uitgebracht.

Uw aanwezigheid zal zeer worden gewaardeerd.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

1. Opening

2. Notulen 10 november 2018

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Stand van zaken statuten en reglement

6. Verslag kascontrolecommissie jaarrekening 2018

7. a. Toelichting jaarrekening 2018

    b. Resultaatrekening 2018

8. Jaarverslag 2018

9. Bestuursverkiezing (stemming secretaris)

10. Rondvraag

11. Sluiting