Algemene Ledenvergadering 14 april 13:00 uur Nessefarm

Aanvang 13.00 uur in het verenigingsgebouw de Nessefarm

Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, verzoeken wij u gebruik te maken van de machtiging, zodat uw stem alsnog kan worden uitgebracht.

Uw aanwezigheid zal zeer worden gewaardeerd.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

1. Opening

2. Notulen 11 november 2017

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Wijziging statuten

6. Verslag kascontrolecommissie 2017

7. Jaarrekening 2017

8. Jaarverslag 2017

9. Bestuursverkiezing

10. Rondvraag