Skip to content

Info voor leden

Gas, water en elektriciteit

Elektriciteit
De huisjes op VTV De Boerderij beschikken niet over aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Leden zijn dan ook aangewezen op het gebruik van zonnepanelen en aggregaten indien ze elektriciteit wensen.

Gas
Leden kunnen gasflessen kopen en inruilen bij de verenigingswinkel. Zorg ervoor dat je zorgvuldig te werk gaat. Zet gasflessen op een veilige plaats en controleer regelmatig de kwaliteit van de gasslangen.

Water
Elke tuin is aangesloten op de waterleiding. In de winter wordt deze afgesloten in verband met bevriezingsgevaar. Leden worden via de mail op de hoogte gebracht van de handelingen die verricht moeten worden voor het af- en aansluiten van de waterleiding.

Waterstand: elk jaar dienen leden de actuele waterstand door te geven. Leden worden hier per mail aan herinnerd. 

Werkbeurten

Zodra je een tuin huurt bij VTV De Boerderij maak je onderdeel uit van de vereniging. Met zijn allen zorgen we ervoor dat ons complex er zo goed mogelijk uit blijft zien. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn zogenaamde ‘werkbeurten’ erg belangrijk. Als huurder ga je ermee akkoord dat je jaarlijks 18 uur besteedt aan het uitvoeren van werkbeurten. In praktijk betekent dit dat je in het seizoen ongeveer één keer per maand op zaterdagochtend van 10:00-12:00 meedraait in een werkploeg. Jaarlijks wordt hiervoor een rooster opgesteld

Hieronder, ter aanvulling op Artikel 3, lid 11 van het Huishoudelijk Reglement, alle informatie over de werkbeurten:

 • Ten eerste, beschouw werkbeurten niet alleen maar als een vervelende verplichting. Je komt zo ook nog eens met andere tuinders in contact.
 • Zoals aangegeven in het Huishoudelijk Reglement ben je verplicht je werkbeurten na te komen.
 • De presentielijst is maatgevend. Het is dus in je eigen belang de presentielijst vóór aanvang van de werkzaamheden te tekenen.
 • Als je verhinderd bent dan kun je een plaatsvervanger sturen. Uiteraard geen kinderen. Of je kunt op een andere zaterdag de gemiste werkbeurt inhalen.
 • Per werkbeurt kun je maximaal één persoon extra meenemen.
 • Wij verzoeken je het schema van de werkbeurten aan te houden. Het is niet wenselijk als er de ene week slechts 3 mensen zijn en een week later zo’n 18 mensen staan te trappelen om te beginnen met hun werkbeurt.
 • Je kunt de werkbeurten ook afkopen. De vereniging berekent daarvoor € 75 voor de eerste en € 45 voor elk van de acht volgende beurten.
 • Niet gemaakte werkbeurten in dit seizoen brengen wij tegen bovengenoemde bedragen bij je in rekening vóór de aanvang van het nieuwe seizoen. Deze regel staat in het Huishoudelijk reglement; daar heb je voor getekend bij inschrijving als lid van de vereniging.

Afval afvoeren

Huishoudelijk afval, puin en ander grofvuil moet je zelf afvoeren. Voor tuinafval geldt dat leden gebruik kunnen maken van de compostplaats. Het gaat hierbij alleen om tuinafval dat geschikt is voor verwerking tot compost. Snoeihout moet gekort zijn op maximaal 2 meter lengte en takken mogen maximaal 10 cm dik zijn.

Let op: puin, wortelstronken, bamboesnoeisel en alles met doornen (denk aan rozen, bramen, berberis en hulst) is niet welkom op de compostplaats. Uitvoerige informatie over wat wel en niet op de centrale composthoop mag vind je hier.

kruiwagen

Openingstijden compostplaats

De compostplaats is open van ongeveer half maart tot half november (zo lang als dat er werkbeurten zijn) op zaterdagochtenden van 10:00-12:00. In de maanden juni, juli en augustus kun je ook op woensdagmiddag je tuinafval kwijt tussen 14:00-16:00.

Veel tuinafval of hulp nodig?

Heb je veel tuinafval of lukt het om bepaalde redenen niet om afval zelf met de kruiwagen naar de compostplaats te brengen? Het is mogelijk om tuinafval tijdens werkbeurten met de kar te laten afvoeren naar de compostplaats. De kosten hiervoor bedragen € 5,00. Als het tuinafval verhakseld moet worden bedragen de kosten € 7,50. Deze bijdragen zijn bedoeld om  de kosten voor brandstof en onderhoud van de machines te dekken.

Als je het snoeiafval met de kar wilt laten afvoeren, stuur dan een mail naar: bestuur@vtvdeboerderij.nl

Compost en houtsnippers

Uiteraard is het toegestaan compost en houtsnippers van de compostplaats gratis mee te nemen naar je tuin.

Winkel

Tijdens de werkbeurten, op zaterdagen tussen 10:00-12:00, kun je bij de winkelvrijwillig(st)er terecht voor de volgende artikelen:

 • Tuinaarde en potaarde
 • Zand; verkrijgbaar per kruiwagen of per kuub
 • Gasflessen

De prijzen vind je hier: prijslijst

Openingstijden kantine

De kantine van het verenigingsgebouw is open op vrijdagavond vanaf 19:00. Doorgaans wordt er biljart en klaverjas gespeeld. In het seizoen is de kantine ook op zaterdagavond geopend. Eens in de zoveel tijd wordt een gezellige bijeenkomst georganiseerd waarbij leden elkaar beter kunnen leren kennen. 

Voor de lezers onder de leden is er in het verenigingsgebouw ook een bibliotheekje te vinden. De boeken kunnen gratis worden meegenomen. Ook kun je boeken doneren. 

Vuurtje stoken

Barbecue food is fried meat for people. Generative AI,

Het is verboden om tuinafval in uw tuin te verbranden. Dit kunt u afleveren bij de composthoop.

Wat u wel in een vuurkorf mag branden is schoon, droog hout. Barbecue gebruiken mag ook.

Als u een van de twee doet op uw tuin, moet u wel rekening houden met de buren en de overburen, zodat deze geen rookoverlast ondervinden.

Tips natuurlijk tuinieren

Van leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk natuurlijk tuinieren. Maar wat is dat nu precies? Natuurlijk tuinieren is:

 • tuinieren met de natuur als inspiratiebron; 
 • zorgen voor een evenwichtig planten- en dierenleven; 
 • zorgen voor een goede bodemstructuur.

Je helpt de natuur een handje door onderstaande richtlijnen te volgen:

 • Kies (zo veel mogelijk inheemse) planten, struiken en bomen die passen bij de omgeving, de soort grond en de standplaats. Wanneer ze voedsel leveren voor dieren (nectar, stuifmeel, bessen en zaden) is dat een groot pluspunt.
 • Zorg ervoor dat de bodem volledig bedekt is met planten of andere natuurlijke bodembedekking zoals blad, bladaarde of houtsnippers. 
 • Natuurlijk tuinieren en chemische bestrijdingsmiddelen gaan niet samen. Gif verstoort het natuurlijke evenwicht. Gebruik dit dan ook niet.
 • Ziekten en plagen kunnen worden voorkomen door juiste teeltmaatregelen en plantenkeuzes. Als er al bestreden moet worden, dan door te wieden en schoffelen. Als het niet anders kan dan biologische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Als er al bemest moet worden dan met dierlijke mest of compost.
 • Richt de inrichting en het onderhoud van de tuin er op om zoveel mogelijk dieren een plekje te geven om te schuilen, te nestelen, voor voedsel en overwintering. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren en organismen zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. 
 • Hang waar mogelijk nestkastjes op voor vogels, vlinders en vleermuizen. Zorg voor een plekje met gestapelde takken voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Zorg voor een losse stapel stenen als schuilplaats voor salamanders, kikkers en padden. Libellen en vlinders zullen er dankbaar gebruik van maken om zich in de zon op te warmen.
 • Snoei en maai niet in het broedseizoen.
 • Bagger niet in de winter.

Wil je meer weten? 

Hieronder een aantal websites die absoluut de moeite waard zijn:

 • De AVVN heeft een flink deel van haar website ingeruimd voor informatie over natuurlijk tuinieren. Hier vind je ook een lijst van toegestane biologische bestrijdingsmiddelen. 
 • Op zijn website ‘Sjefs tuintips’ heeft tuinder Sjef veel leuke links verzameld. Breng zijn website zeker een bezoek: https://sjeftuintips.wordpress.com/
 • Een andere zeer aan te bevelen website is Diana’s mooie moestuin: https://www.mooiemoestuin.nl/. Niet alleen voor tips over de moestuin, maar ook over de siertuin. 

Omgang bomen

De gemeente is verantwoordelijk voor de bomen op elke volkstuinpark met een omtrek van meer dan 50 cm. Zij schouwen deze bomen om de 3 jaar en de bomen krijgen een paspoort. De gemeente onderhoudt deze bomen alleen voor veiligheid. De onderhouds- en vormsnoei  ligt bij de tuinleden zelf, ook bij een boom met een omtrek groter dan 50 cm. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur. 
bestuur@vtvdeboerderij.nl

boom vrijstaand

Bouwen

Voor alle nieuw op te richten tuinhuizen, broeikassen, schuurtjes, pergola’s en andere bouwwerken gelden de volgende stappen:

bouwen kopie

1) Stuur een bouwplan aan het bestuur van de vereniging. Hierin moet vermeld staan de afmetingen (breedte, diepte, nokhoogte, aantal te openen ramen, deurtype, dikte wand) en de exacte plaats in de tuin waar het bouwwerk komt te staan. Lees hier de bouwvoorschriften van gemeente Rotterdam die per 1 januari 2024 ook voor onze vereniging gelden: Bouwvoorschriften Verblijfstuinen Rotterdam

2) Als het bestuur het bouwplan goedkeurt, dien je in het Omgevingsloket van de gemeente een vergunning aan te vragen. Ga hiervoor naar: https://www.rotterdam.nl/omgevingsvergunning-bouwen-aanvragen

3) Zodra de vergunning verkregen is, stuur je deze naar het bestuur van de vereniging. Bij twijfel over vergunningsplicht van werkzaamheden aan bestaande bouw, doe een zelfcheck op de website van de gemeente.

Mailadres bestuur: bestuur@vtvdeboerderij.nl

Huisje te koop zetten?

De verhuur van tuinen verloopt via het bestuur. Het is niet toegestaan onderhands tuinen/huisjes te verhuren of te verkopen. De huisjes die te koop komen te staan worden eerst aangeboden aan de kandidaat-leden op de wachtlijst in volgorde van inschrijving. Heb je een gegadigde gevonden buiten de wachtlijst om, laat deze een afspraak maken met het bestuur voor een kennismakingsgesprek en inschrijving als kandidaat-lid. 

Een huisje staat pas officieel te koop als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het moet officieel gemeld worden bij het bestuur;
 • De vraagprijs moet dan vermeld worden;
 • De sleutel moet in bezit zijn van het bestuur voor eventuele kijkers;
 • Ook moet er een inventarislijst ingeleverd worden met spullen die in het huisje blijven staan en welke meegenomen worden;
 • Het te verkopen huisje moet voldoen aan de voorwaarden opgesteld in het tuinreglement en de statuten. Dit houdt dus in dat het huisje moet voldoen aan de voorgeschreven afmetingen en er geen verboden aanbouw toegestaan is. Ook wordt er op toegezien of er ‘verborgen gebreken’ in de tuin aan het licht kunnen komen. Als je zelf niet precies weet wat je moet/kan vragen voor je huisje, kun je een advies aanvragen bij het bestuur. Dit kost niets. De indicatie voor dit prijsadvies is niet bindend;
 • Voor een snelle verkoop is het noodzakelijk dat er per mail foto’s aangeleverd worden. Deze worden dan op de website geplaatst;
 • Een stap voor stap beschrijving van de verkoopprocedure is hier te vinden.