Lidmaatschap

Een belangrijke voorwaarde om lid te kunnen worden van een VTV is dat je in Rotterdam of in een van de randgemeentes woont.

Het lidmaatschap gaat gepaard met rechten en plichten. Een groot deel hiervan is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

In de statuten staat vermeld hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen zijn verdeeld. Bijvoorbeeld wie bevoegd is te tekenen en beslissingen te nemen of wanneer het bestuur iets moet voorleggen aan de algemene ledenvergadering.

Andere zaken en of afspraken die gemaakt worden, worden vaak nog verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Deze statuten en het huishoudelijk reglement zijn uitgeprint, op verzoek, verkrijgbaar bij het bestuur. Nieuwe leden krijgen deze overhandigd bij het afsluiten van het lidmaatschap.

Als je in Rotterdam  woont en interesse hebt in een van de te koop staande huisjes, loop dan voor meer informatie eens binnen bij het bestuur. Op zaterdagen tussen 10:00-12:00 uur is het bestuur aanwezig in het verenigingsgebouw. Let op: het is niet mogelijk om zonder tussenkomst van het bestuur, een huisje kopen. Dit heeft o.a. te maken met de verkoopakte en het inschrijven bij onze vereniging.

Werkbeurten

Natuurlijk willen we allemaal zoveel mogelijk van onze tuin genieten, maar we beschikken ook over een grote oppervlakte aan algemene ruimte en een aantal opstallen. Ook die moeten allemaal worden bijgehouden, zo zijn er de slootkanten, de paddenpoel, het vogelbosje en natuurlijk de gebouwen.

Hoewel er binnen de vereniging een aantal mensen zijn  die, op vrijwillige basis, het een en ander bij houden, kunnen we natuurlijk niet van hen verwachten dat zij al het werk doen.

Om dit werk op een eerlijke manier te verdelen onder alle leden zijn er de werkbeurten. Dit houdt, in principe in, dat elk lid jaarlijks een aantal werkbeurten maakt. Deze vinden plaats op de zaterdagmorgen van 10:00 en 12:00 uur. Aan het begin van het jaar worden de werkploegen samengesteld en ontvangen de leden het rooster. Zie voor meer informatie en het rooster onder het kopje ‘praktische info’.

Contributie

Aan het begin van ieder jaar ontvangen de leden van ons de jaarnota voor het lopende jaar. Deze rekening bestaat uit een aantal zaken zoals de grondhuur en de contributie. Daarnaast staan er nog een aantal zaken op als het waterverbruik van het vorige jaar en de verzekeringskosten.

U betaalt eenmalig een bedrag van € 505 bij het overnemen van een tuin. Dit bedrag is opgebouwd uit € 160 inschrijfgeld, € 115 borg en € 230 bijdrage water- en rioolfonds.

Als je niet in staat bent om de rekening in een keer te betalen, bestaat er (onder bepaalde voorwaarden) de mogelijkheid om deze in twee of zes termijnen te voldoen. Dit moet altijd eerst overlegd worden met het bestuur.

Jaarnota:

De jaarnota die leden begin van het jaar ontvangen bestaat uit:

Contributie vtv de Boerderij;

  • Contributie AVVN;
  • Grondhuur (inclusief openbare groen);
  • Verzekering tuinhuisje;
  • Vastrecht (bijdrage aan vaste lasten van de vereniging);
  • Waterverbruik;
  • En overige kosten zoals boetes voor werkbeurten, niet doorgegeven watermeterstand en achterstallige betalingen.

Lidmaatschap AVVN

Wanneer je lid wordt van de vereniging, word je meteen aangemeld als lid van het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland)

Het AVVN geeft een nieuwsbrief uit die je vanaf dat moment zal ontvangen.