Algemene Ledenvergadering Nessefarm 1 juni 13:00 uur

Aanvang 13.00 uur in het verenigingsgebouw de Nessefarm

Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, verzoeken wij u gebruik te maken van de machtiging, zodat uw stem alsnog kan worden uitgebracht.

Uw aanwezigheid zal zeer worden gewaardeerd.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

1. Opening

2. Notulen 10 november 2018

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Stand van zaken statuten en reglement

6. Verslag kascontrolecommissie jaarrekening 2018

7. a. Toelichting jaarrekening 2018

    b. Resultaatrekening 2018

8. Jaarverslag 2018

9. Bestuursverkiezing (stemming secretaris)

10. Rondvraag

11. Sluiting

Wanneer mag je een boom planten?

boom plantenHeeft u het idee gevat een nieuwe boom op uw tuin te planten? Of denkt u er juist aan er één te kappen? Raadpleeg dan eerst de nieuwe werkwijze van de gemeente over de omgang met bomen op individuele tuinen op volkstuincomplexen. De onderstaande link, leidt u naar een informatiebrief die onlangs bij het bestuur van onze vereniging op de mat viel. De informatie is op de website ook toegevoegd onder het kopje ‘praktische info’.

Informatieblad omgang bomen individuele tuinen VTV Rotterdam